Strona główna - Stawki

Stawki

Wynagrodzenie kancelarii zależy od formy współpracy ustalonej indywidualnie z każdym Klientem. Na wysokość wynagrodzenia bezpośredni wpływ ma stopień zawiłości i skomplikowania powierzonej sprawy/zlecenia, przewidywany nakład pracy oraz czas trwania współpracy.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom związanym z dostosowaniem sposobu rozliczania świadczonych przez kancelarię usług prawnych do potrzeb każdego Klienta oraz charakteru zlecanych czynności, kancelaria opracowała następujące formy rozliczeń:
    • stawka stała jednorazowa - wynagrodzenie za jednorazowo wykonane czynności prawne o charakterze typowym, przewidywalnym do ustalenia przy pierwszym spotkaniu, do których zaliczamy między innymi: udzielenie porady prawnej, sporządzenie standardowych pism oraz projektów umów, wykonanie wstępnej analizy prawnej, jak również prowadzenie postępowań sądowych o charakterze niespornym oraz postępowań administracyjnych.
    • stawka godzinowa - wynagrodzenie jest iloczynem sumy godzin poświęconych na wykonanie zlecenia i stawki godzinowej ustalanej w umowie zawartej z Klientem. Ta forma rozliczenia proponowana jest przy wykonywaniu takich czynności jak: uczestniczenie w negocjacjach, konsultacjach i innych ważnych spotkaniach wymagających obecności prawnika, sporządzanie audytów prawnych oraz realizacja zleceń o charakterze indywidualnym. Dokładna specyfikacja czasu pracy z opisem czynności wykonanych przez kancelarię stanowi każdorazowo załącznik do faktury przekazywanej Klientowi. 
    • stawka w formie ryczałtu miesięcznego - wynagrodzenie ma charakter stały i niezmienny, bez względu na ilość godzin przepracowanych w miesiącu. Ta forma rozliczenia proponowana jest Klientom w przypadkach nawiązania dłuższej współpracy, np. na czas nieokreślony. Istnieje jednak możliwość modyfikacji tej formy wynagrodzenia poprzez ustalenie z Klientem pakietu usług z limitem godzin pracy.
    • wynagrodzenie ryczałtowe połączone z success fee (premia od sukcesu) – wynagrodzenie ma charakter mieszany tj. oprócz stawki ryczałtowej mającej charakter stały i niezmienny, kancelaria otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w sytuacji osiągnięcia sukcesu. Ta forma rozliczenia proponowana jest przy współpracy dotyczącej obsługi dużych projektów albo kontraktów oraz w postępowaniach sądowych o charakterze spornym lub precedensowym.