Aktualności

Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
14.06 2016
Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym przy KIG w Warszawie o zapłatę
W związku z brakiem zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy o roboty budowlane dotyczącej modernizacji oczyszczalni ścieków w Chełmie
07.06 2016
Sukces w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwał podjętych przez Zgromadzenie Wspólników spółki z o. o.
Sąd Okręgowy w Rzeszowie uwzględnił powództwo Klienta kancelarii w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał podjętych przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki z o.o. Sąd...
28.05 2016
Sukces w sprawie o obniżenie opłaty egzekucyjnej
Sąd Okręgowy w Rzeszowie utrzymał w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, w przedmiocie znaczącego obniżenia opłaty egzekucyjnej, naliczonej pierwotnie Klientowi kancelarii przez...
10.05 2016
Sukces kancelarii przez Sądem Okręgowym w Rzeszowie w sprawie lustracyjnej
Sukcesem przed Sądem Okręgowym zakończyła się sprawa lustracyjna prowadzona przeciwko Klientowi kancelarii. Pomimo treści uchwały z dnia 14 października 2015 r. wydanej w składzie 7...
02.05 2016
Postępowania sądowe w sprawie o zapłatę przeciwko Abener Energia S.A. i Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.
W związku z brakiem płatności Generalnego Wykonawcy - Abener Energia S. A. wobec podwykonawców wykonujących roboty budowalne związane z realizacją inwestycji p.n. „Kontrakt nr DT/9/2012...