Aktualności

Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
27.09 2016
Przesłanki wystąpienia solidarnej odpowiedzialności wykonawcy i inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy
W wyroku z dnia 4 marca 2016 r. sygn. akt: I CSK 149/15 Sąd Najwyższy zajął stanowisko, że tolerowanie obecności podwykonawców na placu budowy, czy też odbieranie wykonanych przez nich...
19.09 2016
Wygaśnięcie mandatu członka zarządu sp. z o.o. powołanego na czas nieokreślony
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2016 r. sygn. akt: I CSK 18/15 jeżeli umowa nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa w terminie przewidzianym w art. 202 § 1...
05.09 2016
Postępowanie sądowe w sprawie o zaniechanie korzystania z gwarancji bankowej
W związku z próbą skorzystania przez Beneficjenta z gwarancji bankowej wystawionej przez Bank na zlecenie Klienta kancelarii, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania...
20.07 2016
PEŁEN SUKCES W SPRAWIE O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI I UCHYLENIE UCHWAŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie, w którym oddalone zostało powództwo wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko tej...
27.06 2016
Obsługa kontraktu dotyczącego rozbudowy i przebudowy obiektów części osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Tarnowie
Kancelaria wspiera Generalnego Wykonawcę w procesie realizacji kontraktu dotyczącego rozbudowy i przebudowy obiektów części osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Tarnowie.