Aktualności

Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
19.09 2016
Wygaśnięcie mandatu członka zarządu sp. z o.o. powołanego na czas nieokreślony
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2016 r. sygn. akt: I CSK 18/15 jeżeli umowa nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa w terminie przewidzianym w art. 202 § 1...
05.09 2016
Postępowanie sądowe w sprawie o zaniechanie korzystania z gwarancji bankowej
W związku z próbą skorzystania przez Beneficjenta z gwarancji bankowej wystawionej przez Bank na zlecenie Klienta kancelarii, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania...
20.07 2016
PEŁEN SUKCES W SPRAWIE O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI I UCHYLENIE UCHWAŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie, w którym oddalone zostało powództwo wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko tej...
27.06 2016
Obsługa kontraktu dotyczącego rozbudowy i przebudowy obiektów części osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Tarnowie
Kancelaria wspiera Generalnego Wykonawcę w procesie realizacji kontraktu dotyczącego rozbudowy i przebudowy obiektów części osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Tarnowie.
14.06 2016
Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym przy KIG w Warszawie o zapłatę
W związku z brakiem zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy o roboty budowlane dotyczącej modernizacji oczyszczalni ścieków w Chełmie