Aktualności

Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
10.09 2019
Sukces przed Sądem Rejonowym w Kielcach
Sąd Rejonowy w Kielcach w całości uwzględnił powództwo o zapłatę wytoczone przez naszego Klienta. Podstawę dochodzonych roszczeń stanowiła umowa dostawy. W toku procesu strona pozwana...
14.08 2019
Doświadczenie nabyte w ramach konsorcjum
Krajowa Izba Odwoławcza  wyrokiem z dnia 21 grudnia 2018 r., sygn. akt KIO 2534/18 oddaliła odwołanie oparte na zarzutach związanych z oceną nabycia doświadczenia w toku realizacji...
07.08 2019
Sukces przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie
Sąd Okręgowy w Rzeszowie oddalił wytoczone przeciwko Klientowi kancelarii powództwo o wyłączenie Go ze spółki. W toku postępowania powód - wspólnik większościowy podnosił, że...
01.08 2019
Sąd nie obniży kary umownej z urzędu
W dniu 28 lutego 2019 r. Sąd Najwyższy orzekł w sprawie umowy dotyczącej zakazu konkurencji, którą strony zarwały na okres sześciu miesięcy po ustaniu stosunku pracy (sygn. akt I PK...
23.07 2019
Istotne zmiany dotyczące funkcjonowania spółek
W dniu 1 marca 2019 r. weszły w życie zmiany dotyczące funkcjonowania spółek osobowych i kapitałowych. Wynikają one z ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu...