Aktualności

Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
08.01 2021
Lockdown niezgodny z Konstytucją – wyrok WSA w Opolu
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wyrokiem z dnia z 27 października 2020 r., sygn. akt II SA/Op 219/20, uchylił decyzję Powiatowego Inspektora Sanitarnego nakładającą karę...
30.12 2020
Podatek CIT – spółki jawne mają czas do 31 stycznia 2021 r.
Spółki jawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których wyłącznymi wspólnikami nie są osoby fizyczne, które nie chcą uzyskać statusu podatnika CIT –...
29.12 2020
Statusu podatnika CIT uchroni wspólników spółki osobowej przed daniną solidarnościową
Uzyskanie przez spółkę komandytową, bądź spółkę jawną statusu podatnika CIT sprawi, że jej wspólnicy będący osobami fizycznymi prawdopodobnie nie będą zobowiązani do zapłaty...
28.12 2020
Spółka komandytowa może odroczyć uzyskanie statusu podatnika CIT
Nowelizacja wprowadzająca opodatkowanie spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych podatkiem CIT dopuszcza możliwość postanowienia przez spółkę komandytową, że nowe zasady...
21.12 2020
Nowelizacja CIT neutralna podatkowo dla komplementariuszy
W wyniku nowelizacji podatek CIT pobierany od komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej będzie mógł zostać pomniejszony o kwotę odpowiadającą iloczynowi...