Aktualności

Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
07.07 2017
sukces przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie
Sąd Apelacyjny w Krakowie prawomocnym wyrokiem z dnia 3 lipca 2017 roku rozstrzygnął istotne kwestie dotyczące emisji obligacji oraz skuteczności umowy podporzadkowania zawartej pomiędzy...
05.07 2017
Skuteczność doręczenia zastępczego przesyłki sądowej
W dniu 16 lutego 2017 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie oznaczonej sygn. akt III CZP 105/16, w której stwierdził, że doręczenie w sposób przewidziany w art. 139 § 1 KPC może...
28.06 2017
Sukces przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu uwzględniło odwołanie Klienta reprezentowanego przez prawników kancelarii, w całości przychylając się do twierdzeń w nim zawartych. Sprawa...
20.06 2017
Istotne zmiany w zakresie odpowiedzialności solidarnej inwestora
Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja art. 6471 k.c. wprowadzająca istotne zmiany w zakresie odpowiedzialności solidarnej inwestora. Pierwszą zmianą w przepisie jest...
13.06 2017
SUKCES PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM W SPRAWIE O ZAPŁATĘ
Sąd Okręgowy w Rzeszowie, po ponownym rozpoznaniu sprawy, wyrokiem z dnia 25 maja 2017 r. oddalił w całości powództwo o zapłatę kwoty ponad 80.000,00 zł., wytoczone przeciwko Klientowi...